06

სამოტივაციო პოლიტიკა

   მაღალ სამუშაო სტანდარტზე ორიენტირებული და მოტივირებული კოლექტივი ყველაზე კრიტიკული და ღირებული რესურსია ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის. თანამშრომელთა კოგნიტურ-ემოციური მზაობა და ძალისხმევა ორგანიზაციის წარმატებული ფუნქციონირების წინაპირობაა, შესაბამისად, HRM-ის უმთავრესი ამოცანაა ჰქონდეს ეფექტური და ქმედითი სამოტივაციო პოლიტიკა.
 

   PMC გთავაზობთ მენეჯმენტის მოლოდინებისა და თანამშრომელთა განწყობებისა და მოტივაციის შესწავლის, ორგანიზაციაში არსებული სამოტივაციო პოლიტიკისა და პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე სამოტივაციო პოლიტიკის შემუშავებასა და იმპლემენტაციას.
 

     ძირითადი სამიზნე სფეროებია:

  • საკომპენსაციო სისტემა;

  • კარიერის მენეჯმენტი ორგანიზაციაში;

  • შესრულებული  სამუშაოს შეფასების სისტემა;

  • ორგანიზაციული კულტურა.


© 2018 PMC-Consulting